QUY ĐỊNH CHUNG

-  Sàn giao dịch bất động sản www.upnhadat.com.vn gọi tắt là Up Nhà Đất
 
-  Mọi thành viên trên sàn giao dịch bất động sản đều có quyền lợi như nhau: Đăng tin miễn phí, đăng tin VIP, kích hoạt tin VIP
 
-  “Công Ty” có nghĩa là Công Ty TNHH Minh Trang Sài Gòn, đơn vị chủ sở hữu Sàn Giao Dịch TMĐ www.upnhadat.com.vn;
 
-  “Người Bán” có nghĩa là chủ sở hữu của bất động sản hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền cung cấp bất động sản trên Sàn Giao Dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn  
 
-  “Người Mua” có nghĩa là thành viên hoặc không phải thành viên nhưng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Sàn Giao Dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn , có nhu cầu 
 
-  “Người Sử Dụng Dịch Vụ” nghĩa là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trên Sàn, bao gồm cả Người Bán và Người Mua.
 
-  “Sản Phẩm” nghĩa là những sản phẩm được giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn .
 
-  “Sàn” có nghĩa là thuật ngữ viết tắt cho Sàn Giao Dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn .
 
-  “TMĐT” nghĩa là Thương mại điện tử.
 
- “Thành Viên” nghĩa là các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký thành viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn.
 
-  Logo:
 
             
-  Mô hình hoạt động của Sàn Giao Dịch TMĐT: Cung cấp cho “Thành Viên” nơi đăng tải thông tin bất động sản cần rao bán. Cung cấp cho “Thành viên” và người sử dụng (có thể là thành viên, hoặc không phải thành viên) nơi để tìm kiếm bất động sản phù hợp.
 
-  Đối tượng áp dụng đối với quy chế: Bao gồm các Thành viên, cá nhân – doanh nghiệp là người sử dụng dịch vụ của Sàn Gia Dịch TMĐT